Mgr. Šárka Boráňová
advokátka

PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti generální praxe se zaměřením na následující obory:

Občanské právo

Pracovní právo

Trestní právo

Obchodní právo

Rodinné právo

Informace pro klienty – spotřebitele

V souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněnou ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb., je možné od února 2016 řešit spory mezi advokátem a klientem jako spotřebitelem mimosoudně, před nezávislým orgánem k řešení sporů. Dne 5. 2. 2016 byla mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb pověřena Česká advokátní komora – více informací.

ODMĚNA

Za poskytnutí právní služby je možné sjednat smluvní i mimosmluvní odměnu. Konkrétní výše odměny se odvíjí od časové a právní náročnosti služby.

Smluvní odměna

Druhy odměny lze libovolně kombinovat.

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní sazba je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a uplatní se v případě, kdy s klientem není dohodnut žádný z výše uvedených druhů odměn.

Odměna je v tomto případě stanovena jako násobek počtu úkonů právní služby a sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby (tarifní hodnoty, jejíž výše závisí na hodnotě předmětu sporu či věci nebo druhu poskytované právní služby).

O ADVOKÁTCE

Mgr. Šárka Boráňová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2006. Po absolvování praxe advokátní koncipientky složila úspěšně advokátní zkoušku a vykonává advokátní praxi jako samostatný advokát podle § 13 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v Praze pod ev. číslem 17299.

Na základě smlouvy o trvalé spolupráci mezi advokáty uzavřené podle ust. § 15e a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, Mgr. Šárka Boráňová trvale spolupracuje s Mgr. Pavlem Otipkou, advokátem.